І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА

Организатор на Томболата е  „Инвестор.БГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксeл № 1, ЕИК 130277328.

Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на участието в Томболата, както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявената награда.  Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в томболата, с които същите са съгласни.

Наградата в настоящата томбола е: Подаръчна кошница с хранителни продукти Doti

В настоящата томбола нямат право да участват служители на „Инвестор.БГ“ и техни роднини по права линия без ограничения.

Томболата ще се  проведе на сайта на събитието  https://events.tialoto.bg/,  която е собственост на и се управлява от „Инвестор.БГ“.

 1. ПЕРИОД НА ТОМОБОЛАТА

Томболата  ще се проведе на 04.11.2020 г.

Общите условия за провеждане на томболата влизат в сила на 04.11.2020 г. след стартирането на лайв излъчването на събитието Tialoto Live на фейсбук и интернет  странцита на Tialoto.bg.

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на томболата, вида и размера на наградата, времето и начина на теглене на печелившия участник. Всички промени в настоящите общи условия влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата  https://events.tialoto.bg/

В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в томболата и/или не желае да получава информация във връзка с томболата, то следва да уведоми по електронен път Организатора за това на email: events@investor.bg, като задължително посочи данните,  с който се е регистрирал.

IIІ. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА

 1. В томболата може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове.
 2. Участието в томболата НЕ е обвързано с покупка.
 3. Участниците в томболата трябва да попълнят коректно всички задължителни полета в регистрационната форма в сайта на събитието: https://events.tialoto.bg/#registration
 4. 4. Всеки участник, който е изпълнил условието за участие томболата, се счита за регистриран в томболата и участва в жребия за спечелване на награда. Организаторът няма задължение да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.
 5. С регистрацията си за участие в Томболата участникът декларира, че има навършени 18 години и че има валидно и неограничено право да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си в Томболата.
 6. Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия, няма да бъдат регистрирани в Томболата и жребия за награда. Организаторът няма задължение да изпраща уведомление за незавършена регистрация, поради нарушение на настоящите Общи условия от участника.

III. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Организаторът на томболата има право да дисквалифицира участник, в случай че той не отговаря на посочените изисквания в настоящите условия или наруши някое от правилата за участие в същата.

ІV. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

На 04.11.2020г. на случаен принцип чрез приложение, ще бъде изтелен от 1 (един) от участниците, които ще спечели  обявената награда.

Организаторът на томболата  ще обяви името на печелившия по време на живото излъчване на фейсбук страницата и сайта Tialoto.bg, както и ще изпрати уведомително съобщение на печелившия с начина, по който може да се възползва от спечелената награда.

Спечелената награда не може да бъдат заменяна за пари в брой и/или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен и/или неточен  e-mail за връзка и/или грешно изписани имена.

Обявената награда  – подаръчна кошница с хранителни продукти Doti  се осигурява от партньор  на събитието на организатора от  „ Хинкова Соул“ ЕООД, ЕИК 203992457, гр. София, ж.к. Дружба 1, бл. 71, вх. Г, ап. 73, предстаДимитринка Хинкова

Организаторът не носи отговорност относно качеството на изпълнение на продуктите в обявената наградата,  срока им на годност,  както и не дължи предоставянето на наградата, в случай че Партньорът не изпълни изцяло или частично в срок задължението си по предходното изречение.
Организаторът ще  предостави данните на печелившия на партньора „Хинкова Соул” ЕООД, с оглед доставката на наградата на печелившия участник.

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребителите, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в томболата, поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази томбола, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства.

Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в Томболата.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в томболата, участниците се съгласяват доброволно предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на томболата, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организацията и/или осигуряването на наградата в томболата. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни, както и останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни. С участието си в томболата всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители). При провеждането на настоящата Томбола, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на участниците, свързани с участие в Томболата. При реализирането на Томболата няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие. Участник в томболата може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в томболата във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си и да изпрати e-mail на  events@investor.bg.  По този начин той се отказва от участие и занапред. Отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието по инициатива на участник е неоттегляемо и окончателно.

Всички участници дават своето доброволно съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Томболата. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събирани в периода на Томболата. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в Томболата и да ги използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, които не са свързани с томболата.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА

Чрез включването си в томболата, участникът се съгласява с настоящите Общи условия.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати томболата. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с томболата или прилагането на правилата, са окончателни и се отнасят до всички участници. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. С регистрирането си за участие в томболата участниците приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания. След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания, участникът се счита за регистриран за участие в томболата. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците. Условията на настоящата томбола са публикувани и достъпни за периода на томболата на https://events.tialoto.bg/
 2. С регистрацията си участниците декларират, че няма да разкриват, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала им известна при или по повод участието им в томболата.
 3. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и/или неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна и/или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Инвестор.БГ АД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.
 4. Печелившият в томболата се съгласява да участва в последващи томболата рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за местожителството на печелившия, негови фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Печелившия с цел популяризиране на томболата.
 5. С подаване на заявка за участие в томболата всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената и/или снимки на спечелилите на страницата си, в случай че спечели наградата, без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.
 6. Организаторът запазва правото си да прекрати или спре томболата на всеки етап от нейното провеждане. В случай, че прекратяването на Томболата се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в Томболата, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 7. Организаторът си запазва правото да прекрати томболата и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на томболата. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 8. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.
 9. Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.